Νέο testware 5 - όλα σε ένα Νέο testware 5 - όλα σε ένα Kids EnglishOnlineTests.com

Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζό­μενοι στο Δημόσιο (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) θα πραγμα­τοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιη­θεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη Αρχή το 2008. Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

  • θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή υπό την εποπτεία του, ώστε να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του.
  • θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
  • Θα γίνει μέσω Η/Υ.
  • Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο.
  • Το τεστ θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice)
  • οι 40 ερωτήσεις θα αφορούν γενικά διοικητικά θέματα
  • οι υπόλοιπες 40 ειδικών θεμάτων θα είναι εξειδικευμένες κατά κλάδο
  • Το γραπτό τεστ θα αφορά το 20% - 25% της συνολικής αξιολόγησης.

Κάντε κλικ εδώ www.test4asep.gr

 

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν πολλαπλά τεστ τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Sunday the 25th. Copyrights © 2013 Seventron Limited. All Rights Reserved.